تخصصی (حسابداری و حسابرسی)

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

سوالات تخصصی حسابداری بخش دولتی در مصاحبه حضوری + پاسخ های تشریحی

34,000 30,000 تومان

در این فایل، سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری بخش دولتی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در تمام مصاحبه های دستگاه های اجرایی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه ادارات دولتی، سازمان ها و شرکتهای دولتی، ضروری است. سوالات عمومی حسابداری اغلب از "اصول، کلیات و مفاهیم حسابداری" - "استانداردهای حسابداری" - "اطلاعات عمومی، مباحث روز و سایر موضوعات" - "آفیس ورد و اکسل" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 104 سوال آماده شده است. سوالات تخصصی حسابداری نهادهای دولتی و مقررات مربوطه  اغلب از پنج دسته "حسابداری دولتی و قوانین مربوطه" - "بودجه ریزی و مفاهیم آن" - "استانداردهای حسابداری بخش عمومی" - "حقوق و مزایا در بخش دولتی" - "مالیات و بیمه در بخش دولتی" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 126 سوال برای شما آماده شده است. سوالات عمومی  روانشناسی و سوالات تخصصی حسابداری سایر سازمان ها در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و در قسمت محصولات مرتبط قابل مشاهده هستند.


سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی در مصاحبه حضوری + پاسخ های تشریحی

52,000 40,000 تومان

در این فایل، سوالات عمومی حسابداری ، سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی و مقررات مربوطه و سوالات مالیاتی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. مطالعه این سوالات برای مصاحبه موسسات، سازمانها و شرکتهای خصوصی، ضروری است. سوالات عمومی حسابداری اغلب از "اصول، کلیات و مفاهیم حسابداری" - "استانداردهای حسابداری" - "اطلاعات عمومی، مباحث روز و سایر موضوعات" - "آفیس ورد و اکسل" مطرح می شود که به تعداد 104 سوال آماده شده است. سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی و مقررات مربوطه نیز اغلب از حسابداری "خرید و فروش" - "دریافت و پرداخت (خزانه داری)" - "حقوق و دستمزد" - "بیمه تأمین اجتماعی" - "حسابداری بهای تمام شده (تولیدی)" - "تحریر دفاتر قانونی" و "نرم‌افزارهای حسابداری" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 120 سوال آماده شده است. سوالات مالیاتی نیز به تعداد 163 سوال تهیه شده است که مطالعه آنها به شدت توصیه می شود. همچنین سوالات عمومی روانشناسی و سوالات تخصصی حسابداری سایر سازمان ها در مصاحبه حضوری، در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است.


سوالات تخصصی حسابرسی و نظارتی در مصاحبه حضوری + پاسخ های تشریحی

17,000 تومان

در این فایل، سوالات تخصصی حسابرسی و نظارتی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در تمام مصاحبه های حسابرسی بخش دولتی و خصوصی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه دستگاه های دولتی و موسسات خصوصی فعال در حوزه حسابرسی، ضروری است. سوالات تخصصی حسابرسی و نظارتی و مقررات مربوطه در مصاحبه ممکن است در راستای همان مباحث آزمون (چنانچه از طریق آزمون به مصاحبه دعوت  شده باشید) یا متفاوت از آن باشند و اغلب از مباحث "حسابرسی" - "استانداردهای حسابرسی" - "نظارت" - "قوانین و مقررات مربوطه" و نیز به صورت اختصاصی از سازمان هایی همچون "دیوان محاسبات" - "سازمان حسابرسی" - "سازمان بازرسی" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 111 سوال برای شما آماده شده است. سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری سایر سازمان ها در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و در قسمت محصولات مرتبط قابل مشاهده هستند.


دسته‌بندی