محصولات

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه حضوری استخدامی

17,000 تومان

در این فایل، نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه حضوری استخدامی برای شما گردآوری شده است. این نکات باید در تمام مصاحبه های شغلی رعایت شوند. بنابراین مطالعه و بکارگیری این نکات برای مصاحبه ادارت دولتی - شرکتهای خصوصی - بانک ها و... ضروری است. موفقیت در مصاحبه ارتباط مستقیمی با مواردی از قبیل رزومه نویسی صحیح - رعایت نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - در نظر گرفتن بایدها و نبایدهای مصاحبه و ... دارد که در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی و روانشناسی و همچنین سوالات تخصصی (حسابداری و مالی، حسابرسی، بانکی، مالیاتی) در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل ها برای شما گردآوری شده است و در منوی وبسایت قابل مشاهده هستند.


سوالات عمومی و روانشناسی و شغلی مصاحبه حضوری استخدامی + پاسخ های تشریحی

21,000 تومان

در این فایل، سوالات عمومی، روانشناسی و شغلی در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در تمام مصاحبه های شغلی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه ادارت دولتی - شرکتهای خصوصی - بانک ها و... ضروری است. سوالات عمومی و روانشناسی مصاحبه اغلب از سه دسته سوالات شخصی و تحصیلی - سوالات سازمانی و شناخت آن - سوالات روانشناسی و شغلی مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 99 سوال به همراه پرسشنامه شخصیت شناسی 60 و 240 سوالی نئو برای شما آماده شده است. چنانچه خود را برای مصاحبه حسابداری و مالی، حسابرسی، بانکی، مالیاتی آماده می کنید، سوالات تخصصی در مصاحبه حضوری مصاحبه های فوق نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و در منوی سوالات تخصصی مصاحبه قابل مشاهده هستند.


سوالات تخصصی بانکی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1401 ) + پاسخ های تشریحی

36,000 تومان

در این فایل، سوالات رواشناسی و شغلی و تخصصی بانک و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ‌های تشریحی بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه و دستورالعمل ها در سال 1401 برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در مصاحبه‌های بخش بانکی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه بانکهای دولتی و خصوصی ضروری است. سوالات تخصصی بانکی مقررات آن در مصاحبه  ممکن است در راستای همان مباحث آزمون (چنانچه از طریق آزمون به مصاحبه دعوت شده باشید) یا متفاوت از آن باشند و اغلب از "روانشناسی و شغلی بانک" - "بانکداری" - "تجهیز منابع (سپرده ها)" - "تخصیص منابع (تسهیلات)" - "بانکداری الکترونیک" - "چک و سفته" و "اطلاعات عمومی و مباحث روز" و قوانین و مقررات مربوطه مطرح می‌شود که به تفکیک و به تعداد 176 سوال برای شما آماده شده است. سوالات شخصی و روانشناسی عمومی و نیز سوالات عمومی و تخصصی حسابداری در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و در منوی سایت قابل مشاهده هستند.


سوالات تخصصی حسابداری بخش دولتی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1402 ) + پاسخ های تشریحی

49,000 تومان

در این فایل، سوالات عمومی و تخصصی حسابداری بخش دولتی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه و استانداردها در سال 1402 برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در تمام مصاحبه های دستگاه های اجرایی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه ادارات دولتی، سازمان ها و شرکتهای دولتی، ضروری است. سوالات عمومی و تخصصی حسابداری اغلب از "اصول، مفاهیم و استانداردهای حسابداری" - "حسابداری دولتی و قوانین مربوطه" - "بودجه ریزی و مفاهیم آن" - "استانداردهای حسابداری بخش عمومی" - "حقوق و مزایا در بخش دولتی" - "مالیات و بیمه در بخش دولتی" - "اطلاعات عمومی، مباحث روز و سایر موضوعات" - "آفیس ورد و اکسل" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 239 سوال برای شما آماده شده است. سوالات عمومی و روانشناسی و شغلی و سوالات تخصصی سایر سازمان ها در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است.


سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1402 ) + پاسخ های تشریحی

59,000 تومان

در این فایل، سوالات عمومی و تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه و استانداردها در سال 1401 به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. مطالعه این سوالات برای مصاحبه موسسات، سازمانها و شرکتهای خصوصی، ضروری است. سوالات عمومی و تخصصی حسابداری اغلب از "اصول، کلیات و مفاهیم حسابداری" - "استانداردهای حسابداری" - "خرید و فروش" - "دریافت و پرداخت (خزانه داری)" - "حقوق و دستمزد" - "بیمه تأمین اجتماعی" - "حسابداری بهای تمام شده (تولیدی)" - "تحریر دفاتر قانونی" - "مالیات" و "آفیس ورد و اکسل و نرم‌افزارهای حسابداری و سامانه های مرتبط" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 320 سوال آماده شده است. همچنین سوالات عمومی روانشناسی و سوالات تخصصی سایر سازمان ها در مصاحبه حضوری، در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است.


سوالات تخصصی حسابرسی و نظارتی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1401 ) + پاسخ های تشریحی

36,000 تومان

در این فایل، سوالات تخصصی حسابرسی و نظارتی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه و استانداردها در سال 1401 به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در تمام مصاحبه های حسابرسی بخش دولتی و خصوصی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه دستگاه های دولتی و موسسات خصوصی فعال در حوزه حسابرسی، ضروری است. سوالات تخصصی حسابرسی و نظارتی و مقررات مربوطه در مصاحبه ممکن است در راستای همان مباحث آزمون (چنانچه از طریق آزمون به مصاحبه دعوت شده باشید) یا متفاوت از آن باشند و اغلب از مباحث "حسابرسی" - "استانداردهای حسابرسی" - "نظارت" - "قوانین و مقررات مربوطه" و نیز به صورت اختصاصی از سازمان هایی همچون "دیوان محاسبات" - "سازمان حسابرسی" - "سازمان بازرسی" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 154 سوال برای شما آماده شده است. سوالات عمومی و روانشناسی و شغلی و سوالات تخصصی حسابداری بخش دولتی و خصوصی در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و در قسمت محصولات مرتبط قابل مشاهده هستند.


سوالات تخصصی مالیاتی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1401 ) + پاسخ های تشریحی

34,000 تومان

در این فایل، سوالات تخصصی مالیاتی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه ها در سال 1401 برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در مصاحبه سازمان امور مالیاتی و مصاحبه شرکتهای خصوصی و برخی دستگاه های اجرائی پرسیده شوند. سوالات تخصصی مالیاتی و مقررات مربوطه در مصاحبه ممکن است در راستای همان مباحث آزمون استخدامی یا متفاوت از آن باشند و اغلب از "اصول، کلیات و مفاهیم مالیات" - "مالیات بر ارزش افزوده" - "مالیات بر درآمد حقوق" - "مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی" - "مالیات بر درآمد مشاغل" - "پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" - "گزارش معاملات فصلی" - "نرم افزار و سامانه های مالیاتی" - "قوانین و مقررات مربوطه" و به صورت اختصاصی از "سازمان امور مالیاتی" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 187 سوال برای شما آماده شده است. سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری سایر سازمان ها در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و از طریق منوی اصلی سایت قابل مشاهده هستند.


فول پکیج طلایی موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری و مالی ، آپدیت 1401 ( نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

212,000 170,000 تومان

فول پکیج طلایی شامل شش محصول ویژه است که شما را از هر نظر برای حضوری موفق در مصاحبه های استخدامی حسابداری و مالی و مشاغل مربوط آماده می‌کند. در این پکیج نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن ، سوالات عمومی و روانشناسی و نیز سوالات تخصصی حسابداری، حسابرسی، بانکی و مالیاتی در مصاحبه های حضوری بخش های دولتی و خصوصی بر اساس آخرین قوانین و مقررات و  استانداردها در سال 1401 با پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. نکات و راهکارهای موفقیت در قالب 59 نکته، سوالات عمومی و روانشناسی به تعداد 99 سوال و سوالات تخصصی نیز شامل سوالات تخصصی حسابداری بخش دولتی و خصوصی، حسابرسی، بانکی و مالیاتی مجموعا به تعداد 889 سوال می باشد. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه های حضوری حسابداری و مالی و مشاغل مربوط به آن نیاز دارید.در ادامه جزئیات کامل این پکیج استثنایی به شما معرفی شده است. در نظر داشته باشید که می توانید هر کدام از شش محصول ویژه را به صورت جداگانه خرید و دریافت نمایید.


پکیج عمومی موفقیت در مصاحبه حضوری استخدامی (نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

38,000 34,500 تومان

در این پکیج، نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه و سوالات عمومی، روانشناسی و شغلی در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. این نکات باید در تمام مصاحبه های شغلی رعایت شوند و سوالات نیز ممکن است در تمام مصاحبه های شغلی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه ادارت دولتی - شرکتهای خصوصی - بانک ها و... ضروری است. موفقیت در مصاحبه ارتباط مستقیمی با مواردی از قبیل رزومه نویسی صحیح - رعایت نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - در نظر گرفتن بایدها و نبایدهای مصاحبه دارد که در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی و روانشناسی مصاحبه اغلب از سه دسته سوالات شخصی و تحصیلی - سوالات سازمانی و شناخت آن - سوالات روانشناسی و شغلی مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 99 سوال برای شما آماده شده است. ضمناً چنانچه خود را برای مصاحبه حسابداری و مالی، حسابرسی، بانکی، مالیاتی آماده می کنید، سوالات تخصصی در مصاحبه حضوری مصاحبه های فوق نیز در سایر فایلهای موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و در منوی سوالات تخصصی مصاحبه قابل مشاهده هستند.


پکیج موفقیت در مصاحبه حضوری بانک آپدیت ۱۴۰۱ (نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

74,000 63,000 تومان

در این پکیج، نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن ، سوالات شخصی و روانشناسی عمومی و سوالات روانشناسی و شغلی و تخصصی بانکی در مصاحبه حضوری بانک با پاسخ های تشریحی بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه و دستورالعمل ها در سال 1401 برای شما گردآوری شده است. بکارگیری نکات و مطالعه سوالات در تمام مصاحبه های بانک های دولتی و خصوصی ضروری است. نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه از قبیل رزومه نویسی صحیح - نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - بایدها و نبایدهای مصاحبه در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات شخصی و روانشناسی عمومی به تعداد 99 سوال و سوالات روانشناسی وشغلی و تخصصی بانکی نیز شامل سوالاتی از بانکداری، تجهیز منابع، تخصیص منابع، بانکداری الکترونیک، چک و سفته و قوانین و مقررات مربوطه می باشد که مجموعا حاوی 176 سوال ارائه شده است. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه بانک نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه حضوری بانک به آن نیاز دارید.


پکیج موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش دولتی آپدیت 1401 (نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

84,000 72,000 تومان

در این پکیج، نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن، سوالات عمومی روانشناسی و سوالات تخصصی حسابداری نهادهای دولتی در مصاحبه حضوری با پاسخ های تشریحی بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات بخشنامه و استانداردها در سال 1401 گردآوری شده است. بکارگیری نکات و مطالعه سوالات در مصاحبه های دستگاه های اجرایی (ادارات دولتی، سازمان ها و شرکتهای دولتی) ضروری است. نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه از قبیل رزومه نویسی صحیح - نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - بایدها و نبایدهای مصاحبه در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی و روانشناسی شامل سه دسته سوالات شخصی - سوالات سازمانی و سوالات روانشناسی  به تعداد 99 سوال و سوالات تخصصی نیز شامل سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری نهادهای دولتی و مقررات مربوطه مجموعا به تعداد 239 سوال ارائه شده است. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش دولتی به آن نیاز دارید.


پکیج موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش خصوصی آپدیت 1401 ( نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

94,000 80,000 تومان

در این پکیج، نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن، سوالات عمومی و روانشناسی و سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی در مصاحبه حضوری بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات بخشنامه و استانداردها در سال 1401 با پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. بکارگیری این نکات و مطالعه این سوالات در تمام مصاحبه های موسسات، سازمانها و شرکتهای خصوصی ضروری است. نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه از قبیل رزومه نویسی صحیح- نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - بایدها و نبایدهای مصاحبه در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی و روانشناسی شامل سه دسته سوالات شخصی - سوالات سازمانی و سوالات روانشناسی به تعداد 99 سوال و سوالات تخصصی نیز شامل سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی و مقررات مربوطه مجموعا به تعداد 320 سوال می باشد. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش خصوصی به آن نیاز دارید.