شاید برای شما نیز این سوالات پیش آمده باشد که ارزیابی نهایی مصاحبه به چه صورتی است؟ نمره آزمون کتبی مهم تر است یا نمره مصاحبه؟ آیا نمره بالای آزمون جهت قبولی نهایی کافی است؟ آیا یک مصاحبه موفق می تواند کمبود نمره  آزمون را جبران کند؟ در این نوشته با ارائه مثال هایی به تشریح فرایند ارزیابی مصاحبه پرداخته شده است و پاسخ مناسبی برای سوالات فوق داده شده  است.


چنانچه از طریق آزمون استخدامی به مصاحبه دعوت شده باشید، برای محاسبه نمره پایانی شما که معیار نهایی برای قبولی یا رد شماست، باید نمره آزمون کتبی و مصاحبه با هم جمع شوند. بدین منظور به نمره آزمون کتبی ضریب 70% و به نمره مصاحبه ضریب 30% اختصاص می یابد.

به طور مثال چنانچه میانگین نمرات یا درصدهای شخصی در آزمون کتبی 55% و در مصاحبه 80% (هشتاد از صد) باشد، نمره نهایی وی به شرح زیر محاسبه می گردد:

 62.5 = ( %30 * 80 ) + ( %70 * 55 )

حال فرض کنید میانگین نمرات یا درصدهای رقیب این شخص در آزمون کتبی 52% و در مصاحبه 95% (نود و پنج از صد) باشد، پس نمره نهایی وی به شرح زیر است:  

  64.2 = ( %30 * 95 ) + ( %70 * 52 )

چنانچه قرار باشد از بین این دو نفر تنها یک نفر پذیرفته شود، در این حالت نفر دوم به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام می گردد و به مصاحبه عقیدتی (گزینش دعوت می شود). در نظر داشته باشید علیرغم اینکه نمره آزمون کتبی وی کمتر بوده اما این کسری را با نمره مصاحبه بیشتر جبران نموده است. پس ضریب کمتر مصاحبه نسبت به نمره کتبی، دلیلی بر بی اهمیت بودن آن نیست و چه بسیار کسانی بوده اند که از طریق یک مصاحبه خوب از رقیب خود پیش افتاده اند. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه نمره آزمون به‌صورت درصدی از 100 اعلام می شود، بنابراین لازم است نمره مصاحبه نیز به با درصدی از 100 در این فرمول وارد شود. 

در بخش خصوصی و هر جای دیگری چنانچه برای استخدام تنها مصاحبه برگزار شود، ملاک نهایی جهت قبولی شخص همان نمره مصاحبه خواهد بود.