در نوشته های قبل با فرایند استخدام و مصاحبه در بخش های دولتی و خصوصی و نیز ارزیابی و نمره دهی در مصاحبه تخصصی آشنا شدید. حال می خواهیم راهکارها و به عبارتی رازهای موفقیت در مصاحبه و نمایش یک تصویر عالی از خودتان برای مصاحبه کننده را برای شما بیان کنیم. بر اساس تجربیات به شما می گویم عوامل موفقیت در مصاحبه شغلی بدین شرح است:

رزومه: قبل از اینکه کارفرما شما را ببیند، از شما خوشش بیاید

ظاهر: وقتی کارفرما شما را دید، از دیدن شما لذت ببرد 

بیان: وقتی کارفرما حرف های شما را شنید، از شنیدن آن لذت ببرد

حرکات: با بکارگیری زبان بدن، کارفرما را جذب خود کنید

القا: تکنیک هایی که با کمک آنها کارفرما را به خود علاقه مند می کنید

نبایدها: مواردی که انجام یا بیان آنها باعث دلزدگی کارفرما از شما می شود