جهت آگاهی بیشتر شما، به تشریح مراحل مختلف استخدام و تفاوت های آنها در  بخشهای دولتی، خصوصی و بانکی پرداخته ایم. اطلاع از این موارد برای شما  بسیار حائز اهمیت است و چراغ راه شما در ادامه مسیر خواهد بود. فرقی نمی کند برای مصاحبه چه شغلی و چه بخشی آماده می شوید. کل مطالب را برای تمام مصاحبه های پیش رویتان به دقت بخوانید و بکار بگیرید.


استخدام در بخش دولتی 

فرایند استخدام در بخش دولتی تا حدودی متفاوت از بخش خصوصی است. در بخش دولتی داوطلبان با شرکت در آزمون استخدامی به رقابت می پردازند و از این تعداد اغلب دو تا سه برابر ظرفیت به عنوان قبولی اعلام می شوند. در این مرحله دو مصاحبه پیش روی داوطلبان قرار دارد. ابتدا مصاحبه تخصصی و در صورت موفقیت در آن، مصاحبه عقیدتی (گزینش) از داوطلب صورت می پذیرد. از آنجا که تعداد قبولی های اعلامی برای مصاحبه عقیدتی (گزینش) برابر ظرفیت استخدامی است، لذا می توان گفت با قبولی در مصاحبه تخصصی راه استخدام برای شما هموار می گردد. پس از قبولی در مصاحبه عقیدتی ممکن است معاینات پزشکی، دریافت سو پیشینه، آزمایش عدم اعتیاد، برگزاری دوره های آموزش پیش از شروع کار و ... انجام گیرد. نهایتاً برای شما کد استخدامی صادر می گردد و مشغول به کار می شوید. 

استخدام در بخش خصوصی

در بخش خصوصی نیز هر چند در چند سال اخیر برخی از شرکت های خصوصی نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق آزمون فراگیر بخش خصوصی استخدام می کنند اما همچنان اکثریت آنها بدون آزمون و تنها از طریق مصاحبه تخصصی، نیروی مورد نیاز خود را به کار می گیرند. به این صورت که شما با ارسال رزومه و یا تماس با موسسه به مصاحبه دعوت می شوید. مصاحبه در شرکت های خصوصی با توجه به نوع مدیریت، اهداف و مأموریت های آن معمولاً متفاوت از مصاحبه سازمان های دولتی است. هدف این مؤسسات کسب سود و حداکثر سازی آن است و درنتیجه منابع آن در راستای  رسیدن به این هدف سازماندهی می شوند. از مهمترین ابزارهای رسیدن به این هدف، نیروی انسانی توانا و کارآمد است. بنابراین مصاحبه های شرکت های خصوصی اغلب بر شایستگی و توانایی های شغلی داوطلب تمرکز دارند و معمولاً جنبه های شناخت و روانشناسی در رده دوم اهمیت قرار دارد. با این حال ممکن است در برخی از مؤسسات نیز این موضوع حائز اهمیت باشد که به نوع موسسه، گستردگی عملیات و تعداد نیروی انسانی آن بستگی دارد.

استخدام در بخش بانکی

در حوزه بانکی نیز فرایند استخدام بانک های خصوصی و دولتی تا حدودی مشابه یکدیگر است. در بعضی بانک های خصوصی بدون آزمون استخدامی و از طریق تکمیل اطلاعات (اغلب بر روی وبگاه اینترنتی بانک مربوط) به مصاحبه دعوت می شوید؛ اما در اکثر بانکهای خصوصی و تمام بانکهای دولتی در مرحله اول، داوطلبان با شرکت در آزمون عمومی و تخصصی به رقابت می پردازند و از این تعداد اغلب سه برابر ظرفیت به عنوان قبولی اعلام می شوند. در مرحله بعد ممکن است هم مصاحبه تخصصی و هم عقیدتی پیش روی داوطلب باشد و یا تنها به مصاحبه تخصصی اکتفا شود.